Over ons

Onze missie

De data-economie heeft ons veel voordelen gebracht. We zijn ons alleen ook bewust van de individuele en maatschappelijke schade die voortvloeit uit steeds vaker voorkomend onrechtmatig gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Effectieve bescherming van recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens is essentieel voor een bloeiende, vrije en competitieve data-economie, voor de eerlijke behandeling van individuen en voor een functionerende democratische samenleving.

Het is de missie van SDBN om de belangen te beschermen van gedupeerden die zijn geschaad als gevolg van schendingen van hun privacy en/of onrechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat bestaande inbreuken worden verholpen en gedupeerden op een adequate wijze worden gecompenseerd.

Het werk van SDBN

SDBN onderzoekt momenteel een reeks inbreuken op privacy wet- en regelgeving door bedrijven die actief zijn in de data-economie. We zullen de uitkomsten van ons onderzoek met de verantwoordelijke bedrijven delen en deze partijen uitnodigen om samen te komen tot een redelijke oplossing, waarmee deze inbreuken worden verholpen en degenen die schade hebben geleden worden gecompenseerd.

Wij verkiezen buitengerechtelijke oplossingen boven kostbare en tijdrovende juridische procedures. Als de verantwoordelijke partijen echter niet bereid zijn om vrijwillige regelingen aan te gaan, dan zal SDBN namens haar achterban een collectieve actie beginnen om hun recht op schadevergoeding af te dwingen en een gerechtelijk bevel te verkrijgen om bestaande inbreuken te stoppen en om verdere inbreuken te voorkomen.

De activiteiten van SDBN zijn complementair aan de handhaving van geldende regelgeving en toezicht die tot doel hebben het recht op privacy te beschermen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk de gedupeerden in staat stelt om toegang te krijgen tot het recht en verhaal te faciliteren op bedrijven die hun recht op privacy schenden. Hiermee helpt SDBN te waarborgen dat bedrijven in de data-economie in de toekomst binnen de wet- en regelgeving opereren.

Governance

SDBN wordt geleid door een raad van bestuur en een raad van toezicht, bestaande uit onafhankelijke leden met expertise en affiniteit op alle relevante terreinen voor de zaken die zij onderzoekt.

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het financiële beleid en voor de strategie van de Stichting. Het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur, en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. De leden van de raad van toezicht richten zich op de belangen van de achterban van de stichting.

Bestuur

Portret van Anouk Ruhaak
Anouk Ruhaak
Voorzitter

Anouk Ruhaak

Voorzitter

Anouk Ruhaak was tot voor kort als Senior Fellow verbonden aan de Mozilla Foundation. In haar werk houdt ze zich bezig met de implementatie van alternatieve modellen voor data governance (databeheer) die gebruikers in staat stellen om collectief over hun data te kunnen beslissen en de voordelen uit die data breder te delen. Voorafgaand aan haar betrokkenheid bij de Mozilla Foundation, heeft mevrouw Ruhaak uitgebreide ervaring opgedaan als data governance-consultant bij denktanks zoals het Open Data Institute, als datajournalist bij Platform Investico en heeft zij als softwareontwikkelaar gewerkt voor verschillende opdrachtgevers in de VS en Europa. Ze heeft een achtergrond in economie en politieke wetenschappen.

sluit
Portret van Anouk Ruhaak
Niels Lemmers
Bestuurder

Niels Lemmers

Bestuurder

Niels Lemmers is hoofd public affairs bij Flow Traders. Voorafgaand aan zijn carrière bij Flow Traders, heeft de heer Lemmers ruime ervaring opgedaan in de financiële-, juridische- en management sector. Niels werkte onder andere als jurist en hoofd public affairs bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), als director van de European Investors’ Association en als jurist bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij studeerde ondernemings- en effectenrecht en financiële economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

sluit
Portret van Anouk Ruhaak
Xander van Dinten
Penningmeester

Xander van Dinten

Penningmeester

Xander van Dinten is op 11 september 2023 toegetreden als bestuurder en penningmeester van SDBN. Xander is al meer dan 20 jaar actief in de financiële dienstverlening en heeft ruime ervaring met het opstellen van en adviseren over financiële verslaglegging en belastingaangiften. Sinds 2015 is Xander eigenaar van Finserad B.V., een accountancy en fiscaal advieskantoor. Daarvoor werkte Xander bij Werring & Schuler administratie- en belastingconsulenten, en bij ATC Corporate Services (in 2013 overgenomen door Intertrust) in diverse financiële en administratieve functies in Amsterdam en op Curaçao.

sluit

Raad van toezicht

Portret van Anouk Ruhaak
Ton Louwers
Voorzitter Raad van Toezicht

Ton Louwers

Voorzitter Raad van Toezicht

De heer Ton Louwers is CFO van Allego, het grootste openbare pan-Europese EV-laadnetwerk. De heer Louwers heeft een uitgebreide financiële achtergrond en heeft zich bekwaamd in verandermanagement, financieel herstel, fusies & overnames, corporate finance en strategie-implementatie. De heer Louwers heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een master in bedrijfseconomie en een postdoctorale graad als registeraccountant.

sluit
Portret van Anouk Ruhaak
Michael Silverleaf KC
Lid Raad van Toezicht

Michael Silverleaf KC

Lid Raad van Toezicht

De heer Silverleaf is een senior King's Counsel (onderscheiding van excellentie) bij de Engelse balie. Hij is afgestudeerd in de natuurkunde en is gespecialiseerd in intellectueel eigendom en technologie-gerelateerd recht. Hij trad op als raadsman voor het Britse Ministerie van Financiën en heeft ervaring als advocaat en bemiddelaar op een groot aantal technische en commerciële gebieden. De heer Silverleaf heeft opgetreden in rechtbanken op alle niveaus in het VK, voor het Europees Octrooibureau en voor het Europese Hof van Justitie. Zijn technische ervaring strekt zich uit over vele sectoren, waaronder telecommunicatie en informatietechnologie. Zijn praktijk heeft betrekking op informatie met een vertrouwelijk karakter, privacy- en gegevensbescherming.

sluit
Portret van Anouk Ruhaak
Catherine Mulligan
Lid Raad van Toezicht

Catherine Mulligan

Lid Raad van Toezicht

Catherine Mulligan is een expert op het gebied van computerwetenschappen. Zij was onder meer actief als lid van de Data for Common Purpose Initiative van het World Economic Forum (WEF) en is thans onderdeel van de Crypto Impact and Sustainability Accelerator (CISA), eveneens bij het WEF. In het verleden heeft zij diverse overheden en NGO’s van deskundig advies voorzien. Naast verschillende andere betrekkingen is ze gastonderzoeker aan het Imperial College London, waar ze mede-hoofd is van het Center for Cryptocurrency Research and Engineering. Catherine doet onderzoek naar de technische, economische en beleidstoepassingen van digitale technologieën en digitale transformatie. Naast haar wetenschappelijke carrière heeft prof. Mulligan uitgebreide ervaring in het vertalen van haar onderzoek naar praktijkoplossingen voor multinationals, overheden en startups.

sluit

Zo werken wij

Als collectieve belangenbehartiger voert SDBN haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen.

In ons Claim Code Compliance document vindt u meer informatie over de structuur van de stichting en hoe wij voldoen aan de Claim Code 2019. 

Annual report 2022 (EN)
Claim code compliance 2022 (NL)
Claim code compliance 2022 (EN)
Claim code compliance 2023 (NL)
Claim code compliance 2023 (EN)
Statuten

Via de website Centraal Insolventieregister (rechtspraak.nl) kunt u nagaan dat SDBN zich niet in staat van faillissement bevindt, er geen verzoek tot faillissement aanhangig is, geen surseance van betaling aan SDBN is verleend en er geen (openbare) WHOA-procedure aanhangig is.